Bản thử nghiệm chính thức của scim-unikey

Trang chủ của dự án tại http://scim-unikey.googlecode.com/ Ưu điểm của phương thức gõ này là sử dụng Engine của Unikey nên rất thông minh. Là một Input Method của SCIM nên bất cứ hệ thống nào sử dụng SCIM đều dùng được. Download bản mới nhất tại http://code.google.com/p/scim-unikey/downloads/list?q=label:Featured Update:Phiên bản 0.1.1a đã hỗ trợ bảng … Đọc tiếp Bản thử nghiệm chính thức của scim-unikey