Sử dụng Pidgin handler để gửi tin nhắn trong Firefox

Bạn có thể quen đến biểu tượng Online của Yahoo trong các Website. Nếu sử dụng Windows khi nhấn biểu tượng đó bạn sẽ được chuyển đến Yahoo Messenger để gửi tin cho người đó nhưng trong Ubuntu khi nhấn vào bạn cũng được hỏi để sử dụng purple-url-handler để gửi tin. Nhưng vấn đề … Đọc tiếp Sử dụng Pidgin handler để gửi tin nhắn trong Firefox