Tải Oracle Java JDK/ JRE về server bằng wget

Oracle bắt phải chấp nhận agreement trước khi tải. Có link rồi copy vào wget để tải trên server cũng không được. Phải dùng cách thêm header vào
Ví dụ sẽ tải bản jdk-7 cho linux 64bit. Link phía sau tùy theo bạn muốn tải bản nào và nên lấy bằng trình duyệt cho chính xác.

wget --no-cookies --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7/jdk-7-linux-x64.tar.gz"