Khung hỏi mật khẩu nhảy ra rất chậm khi đăng nhập bằng SSH?

Tìm cách này mất chưa tới 5 phút nhưng có lẽ mình đã mất tổng cộng hơn vài tiếng đồng hồ với cái ssh này. http://www.walkernews.net/2009/04/06/how-to-fix-scp-and-ssh-login-prompt-is-very-slow-in-linux/ Cannot determine realm for numeric host address. Tìm ra được nguyên nhân là do GSSAPI authentication. Cách giải quyết disable nó đi trong ~/.ssh/config hoặc /etc/ssh/ssh_config Bằng dòng: GSSAPIAuthentication no … Đọc tiếp Khung hỏi mật khẩu nhảy ra rất chậm khi đăng nhập bằng SSH?